Potřebuji si zařídit

Místní poplatek ze psů je splatný od 1. 1. do 31. 3. v každém roce.

Majitelé psů, kteří nečerpají dvouletou úlevu, poskytnutou za označení psa čipem a jeho následné přihlášení do registru vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, případně majitelé, kteří si vezmou psa z útulku a doloží to příslušnými doklady, zaplatí poplatek:

 • 300,- Kč za jednoho psa
 • 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa
 • 200,- Kč za jednoho psa, je-li držitel poživatel invalidního, starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným příjmem
 • 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa, je-li držitel poživatel invalidního, starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným příjmem
 • 600,- Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem objektu
 • 900,- Kč za druhého a každého dalšího chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem objektu

Poplatky je možné zaplatit v úřední dny (Po, St 8:00-18:00 hod.) na ÚMČ Praha-Satalice, K Radonicům 81, Praha 9, v přízemí úřadu, tel.: 273 130 481 nebo bankovním převodem na účet č. 0502655998/6000, variabilní symbol 1341+ vaše číslo popisné domu (např. 134181 – pokud by byl pes držen v budově úřadu)

přízemí ÚMČ Praha-Satalice, tel. 273 130 482

Poplatek za zábor veřejného prostranství např. za umístění lešení, kontejneru, stavebního materiálu či výkopu stanovuje  § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p. a § 4 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění p. p. a registrační (poplatková) povinnost podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,  ve znění pozdějších předpisů.

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“) hradí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu.
Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen prostřednictvím formuláře nahlásit ÚMČ Praha-Satalice počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají poplatku, a celkovou částku poplatku, kterou je povinen za tyto osoby odvést, a to do 15. dne každého následujícího měsíce. Poplatek je splatný bez vyměření do 15. dne každého následujícího měsíce na účet č. 0502655998/6000, VS bude přidělen při registraci. Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek lze navýšit až na trojnásobek. Poplatek ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Poplatku nepodléhají
 • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci;
 • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a číslo OP nebo CD fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zahájení činnosti oznamuje ubytovatel ÚMČ Praha-Satalice do 30 dnů prostřednictvím registračního listu. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Případné informace podá paní Merabetová na tel.: 273 130 481

 

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení určeného k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl. Tento je povinen oznámit Registračním listem poplatníka  do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen podat Přiznání k poplatku u ubytovací kapacity ÚMČ Praha-Satalice celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití. 

Sazba místního poplatku činí Kč 6,- za každé využité lůžko a den. Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Platbu můžete zaplatit v hotovosti na úřadě nebo převodem na účet č.: 0502655998/6000, variabilní symbol 1345.

Poplatku nepodléhá:

 • Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků.
 • Ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení.
 • Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
 • Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu.

Místní poplatek z ubytovací kapacity upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů. 

Případné informace podá paní Merabetová na tel.: 273 130 481.