Zastupitelé MČ

Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno např.:

  • schvalovat program rozvoje MČ
  • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ
  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ
  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny
  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice jsou ze zákona veřejná.


Mgr. Milada Voborská (STAN), starostka
voborska@satalice.cz


Ing. Leona Táborská (STAN), místostarostka
taborska@satalice.cz


Ing. Ivo Fiala (SPOLU), předseda finančního výboru
fiala@mcsatalice.cz


Pavel Hřebík (STAN)
hrebik@satalice.cz


Mgr. Jana Kožnarová (SATALICE SOBĚ)
koznarova@mcsatalice.cz


RNDr. Miloš Kužvart (SATALICE SOBĚ), předseda kontrolního výboru
kuzvart@mcsatalice.cz


Tomáš Maršál, DiS. (STAN)
marsal@satalice.cz


Ing. Věra Písaříková (STAN)
pisarikova@satalice.cz


Jiří Rejka  (SATALICE SOBĚ)
rejka@mcsatalice.cz


Bc. Michael Singer  (SATALICE SOBĚ)
singer@mcsatalice.cz


Libor Vrabec (STAN)
vrabec@satalice.cz