Památky a zajímavosti

Kulturní památky

Kaple sv.Anny - z 2.čtvrti 18.stol., barokní, obdélníková s polokruhovým závěrem.Průčelí zvlněné, se středním rizalitem, nad nímž vížka s obdélníkovým polokruhem ukončeným oknem, bočními křídlovými zdmi a cibulovou bání, v rizalitu obdélníkový portál a okno se segmentovým záklenkem, na bočních částech průčelí plochá zdobná pole a v nárožích římsové pilastry nesoucí kládí. Na bočních fasádách lizénový rámec, obdélníkovým segmentem ukončená okna a v závěru oválné okno. Uvnitř strop, na stěnách pilastry s čabrakovými hlavicemi,kruchta zvlněná s dřevěným zábradlím. Zámek vstupních dveří s páskovou ornamentikou z 2.čtvrti 18.stol. (odborný popis naší kapličky ve 3.díle Uměleckých památek Čech).

Před současnou stavbou stávala na tomto místě menší kaple a podle pověsti uvedené ve farní kronice Vinořské "zde jednou projížděla hraběnka Šporková a poblíž tohoto místa byla stižena porodními bolestmi a šťastně se jí narodilo dítě. Z vděčnosti k sv.Anně, kterou v tuto hodinu vzývala jako patronku ku pomoci, složila slib, že tuto malou kapličku rozšíří a vyzdobí aby mohla sloužit bohoslužebným úkonům. Svůj slib splnila."

Roku 1737 byla zvýšena a pobita plechem nová věžička, ve které byly původně dva zvony, které byly za 1.sv.války zrekvírovány k válečným účelům. Dnes je zde jen jeden zvon. Původní vnitřní vybavení nebyl nikterak valné a tak v r.1876 požádal vinořský farář Hlaváček o novou úpravu vnitřních prostor kaple. Ta byla vymalována, opraven kůr a lavice, provedeny pozlacovačské práce a hlavně byl vyhotoven nový oltářní obraz sv.Anny do Josefa Hellicha (autor mnoha oltářních obrazů např. sv.Lukáš v Týnském chrámu).

Okolí kaple bylo doplněno lípami, z nich dvě jsou doposud původní, takže mohou mít kolem 300 let. Dnes jsou evidovány jako památné stromy.

text: Libor Vrabec

Hájovna, postavená v klasicistním stylu patří mezi nejstarší domy ( vznikla společně s výstavbou Černínské obory v pol.18.století) v obci a původně u ní byl jediný vchod do obory. Součástí hájovny byla i velká voliéra k chovu holubů( až 1.000 holubů) pro černínskou střelnici v oboře. Častým návštěvníkem těchto střeleckých závodů býval i arcivévoda František D´Este a arcivévoda Karel, později poslední císař dynastie Habsburků. V současnosti je část hájovny pronajata soukromým účelům.

text a foto: Libor Vrabec

Budova nádraží v Satalicích byla vybudována v letech 1870 – 1872 jakou součást železniční trati Trutnovsko-kralupsko-pražské dráhy. Uvedena do provozu byl 28.10.1872, kdy nádražím projel první vlak. Budova je postavena ve stylu ve kterém se za Rakouska-Uherska postavilo mnoho podobných nádraží po celém mocnářství. I když jsou součástí nádražního areálu i další budovy, byla vyhlášena za kulturní památku pouze budova nádraží. Před několika lety získala budova novou fasádu a je jen škoda,že se vandalové podepisují na jejím novém poškozování( posprejovaná fasáda,zničené dřevěné plůtky apod.

text a foto: Libor Vrabec


Zajímavosti

Krucifix s pískovcovým podstavcem, který dnes stojí v soukromé zahradě u budovy nádraží stál původně na volném prostranství a byl podle některých pramenů postaven a vysvěcen na památku zahájení výstavby tzv. Nové Osady u nádraží stavitelem Josefem Hálou (dnes se tato osada jmenuje Hálova ulice) v roce 1899.

text a foto: Libor Vrabec

Pomínk satalickým obětem 1.sv.války byl odhalen krátce po ukončení války v parčíku mezi ul.K Radonicům a U Řempa, tedy v místech kde je doposud. Pomník obětem 2.sv. války a leteckého náletu v dubnu 1945 byl původně odhalen v r. 1955 v parčíku u školy ( tam kde jsou dnes hrací prvky pro malé děti)V r. 1987 byl do parčíku vedle pomníku z 1.sv. války)

text a foto: Libor Vrabec

Když se vyjíždělo ze Satalic na Počernice, musel si každý všimnout budovy po pravé straně, která vyčnívala z rybízových a jabloňových sadů. Dnes jí již vzrostlé stromy zakrývají ale jedná se o budovu radiostanice, lidově zvané „Radiovka“. Když bylo v r.1923 u kbelského letiště zahájeno vysílání čs.rozhlasu byl zde vybudován i vysílač. Sloužil zde jen krátce, neboť bylo rozhodnuto postavit nový vysílač i s budovou v Satalicích. A tak zde v letech 1926 –1927 byla vybudována budova pro vysílání radiotelegrafie. Ze Kbel sem byly přestěhovány tři lampové vysílače po 1 KW vzoru Dr.Erich F.Huth. Jeden z nich sloužil pro zpravodajskou službu Č.T.K., druhá pro službu meteorologickou a pro zabezpečení letů a třetí stanice byla používána výpomocně pro rozhlas na dlouhé vlně. V okolí radiostanice byly postaveny dva 100 metrové stožáry a o několik let později přibyl ještě jeden stožár.
Od počátku patřila tato stanice pod Ministerstvo pošt a spojů. Pro zabezpečení letového provozu zde měla jeden vysílač pronajata armáda.
V 50.letech byl v okolí radiostanice vybudován zejména jabloňový a rybízový sad, který pomalu zaniká.Místo rybízu dnes stojí nové rodinné domy a také jabloňový sad je v současné době v takovém stavu, že jeho zánik je jen otázkou času

text a foto: Libor Vrabec

V zápise vinařské fary je psáno, že toho roku 1876 byla vystavěna z Vinoře do Satalic nová silnice. Mimo záznamů v kronice víme, že v háji, který se rozprostírá mezi Satanicemi a Vinoří bylo takzvané hradiště, které zřejmě souviselo s početním osídlením v mladší době hradištní / střední doba bronzová/. Tvoří je dva prostory. Větší " Velké hradiště " 3 ha 69 a, a menší " Malé hradiště", které měří 86 a. toto hradiště nebylo dlouho blíže zkoumáno. Podrobný povrchový průzkum byl proveden v r. 1962 pravěkým oddělením Muzea hl. m. Prahy ve spolupráci S Archeologickým kroužkem mládeže v Satalicích, vedeným tehdejším kronikářem Mílou Kittlerem. Nalezeny byly zlomky a střepy nádob tzv. únětické kultury.


Další informace viz. Kronika MČ Praha-Satalice, Satalický uličník aneb procházka ulicemi v obrazech, Satalice ve století minulém a kousíček i v předminulém