Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

  Městská část Praha-Satalice

 2. Důvod a způsob založení

  MČ Praha-Satalice vznikla 23.listopadu 1990 zákonem České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ze dne 9.10.1990. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze, zvláštní zákony a statut hlavního města Prahy.

  Posláním Městské části Praha-Satalice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

 3. Organizační struktura

  Organizační struktura
  Popis vnitřní organizační struktury včetně dalších informací (kontaktní údaje a pod.)

  Schéma organizační struktury [PDF, 28 kB]
  ​Zjednodušený přehled o organizační struktuře městské části.

  Seznam organizací
  Seznam rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou navázány na rozpočet povinného subjektu

 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Městská část Praha-Satalice
  Úřad městské části,
  K Radonicům 81, 190 15  Praha 9

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městská část Praha- Satalice
  Úřad městské části,
  ​K Radonicům 81, 190 15  Praha 9

  4.3 Úřední hodiny
  pondělí: 8-12:00, 13:00-18:00
  středa: 8-12:00, 13:00-18:00

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: +420 286 851 326

  Přehled úředních úkonů a služeb
  Upřesnění kontaktu se zástupci obce

  4.6 Adresa internetové stránky
  oficiální: https://www.satalice.cz/

  4.7 Další elektronické adresy
  oficiální: podatelna@mcsatalice.cz

  4.8 Adresa e-podatelny
  ID datové schránky: r3taksc

 5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

  číslo účtu: 0502655998/6000 PPF banka a.s.

 6. IČO

  00240711

 7. DIČ

  CZ00240711

 8. Dokumenty

 9. Žádosti o informace

  (místo a způsob, jak získat příslušné informace).

  Městská část Praha-Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
  telefon: 286 851 326, fax: 273 130 483, e-mail: urad@mcsatalice.cz, ID datové schránky: r3taksc

  Žádost o informace- (místo a způsob, jak získat příslušné informace):

  osobně na podatelně MČ Praha-Satalice,

  písemně na adresu úřadu: Úřad městské části Praha-Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9

  Další možností je zaslání žádosti na elektronickou podatelnu e-mailovou adresou: urad@mcsatalice.cz

  Formulář pro "Žádost o poskytnutí informace" ke stažení

 10. Příjem žádostí a dalších podání

  (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

  Příjem žádostí a dalších podání – (kde lze žádost či stížnost podat, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí) - ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně, podává žadatel na podatelně úřadu městské části. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelně úřadu, zaslat poštou na adresu úřadu nebo elektronickou poštou přes e-mailovou adresu: podatelna@mcsatalice.cz

  Příjem pomocí Internetu.

 11. Opravné prostředky

  (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

  Opravné prostředky – opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu: Úřad městské části Praha-Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9

  Žadatel může podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (Úřad m.č. Praha–Satalice nebo Městská část Praha–Satalice). V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, číslo jednací rozhodnutí (bylo-li vydáno) a proti čemu se žadatel odvolává.

  Formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

 12. Formuláře

  Formuláře – ÚMČ Praha – Satalice nepoužívá formuláře v elektronické podobě
  (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
  Běžné formuláře lze získat v kanceláři OÚ na adrese:
  Úřad městské části Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
  telefon: 286 851 326, fax: 273 130 483, e-mail: urad@mcsatalice.cz, ID datové schránky: r3taksc

  Elektronické formuláře na www.praha.eu
  Tato služba nabízí uživatelům elektronické formuláře pro řešení rozličných agend na Magistrátu hl. m. Prahy a městských částech včetně on-line vyplnění a odeslání na podatelnu uživatelem vybraného úřadu.

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Přehled nejčastějších životních situací, které můžete řešit přímo na ÚMČ Praha - Satalice, naleznete zde i další důležité rady a praktické informace.

  (Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
  Portál veřejné správy České republiky – http://www.portal.gov.cz
  Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě – http://www.mvcr.cz
  Ministerstvo práce a sociálních věcí – http://www.mpsv.cz
  Magistrát hl.m.Prahy - http://www.magistrat.praha-mesto.cz/Jak-si-zaridit

  FLAGA - Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování
  Mapu aktuálně platné zóny havarijního plánování najdete na http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online (Bezpečnost - Zóny havarijního plánování). Aktualizace byla provedena ke dni 1. 4. 2017 v souladu s požadavky vyhlášky č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře.

 14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Městská část se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, upravují pravomoci zastupitelstva a rady městské části.

  Vyhlášky a nařízení MČ nevydává, jedná se ze zákona o část hl.m.Prahy.

  Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva městské části, rady městské části, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech – tj. orgánech rady, o nápravě nespravedlivých opatření, o městské policii, způsob vydávání vyhlášek.

  14.2 Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv

  MČ Praha-Satalice nedisponuje informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

  16.2 Výhradní licence výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

  16.3 Užívané sw licence

  Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha Satalice

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  17.1 Výroční zpráva

  Zde naleznete přehled všech výročních zpráv poskytnutých úřadem městské části Praha-Satalice dle zákona 106/1999 Sb.

  17.2 Rozsudky

  Proti Městské části Praha-Satalice nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

  17.3 výdaje na soudy

  Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.

 18. Rejstříky

  Živnostenský rejstřík
  Odkaz na registr živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu

  Veřejný rejstřík a Sbírka listin
  Odkaz na veřejný rejstřík subjektů

  Ostatní registry a rejstříky státní správy
  Vyhledávání v centrálně spravovaných veřejných rejstřících státní správy.

  Administrativní registr ekonomických subjektů ARES
  ARES umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

  Registr zdravotnických zařízení

  Katastr nemovitostí - nahlížení

 19. Informace o zpracování osobních údajů

 20. Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

  Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmu.