Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.(odkaz je externí), která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.(odkaz je externí), o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

  Městská část Praha-Satalice

 2. Důvod a způsob založení

  MČ Praha-Satalice vznikla 23.listopadu 1990 zákonem České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ze dne 9.10.1990. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze, zvláštní zákony a statut hlavního města Prahy.

  Posláním Městské části Praha-Satalice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

 3. Organizační struktura

  Organizační struktura
  Popis vnitřní organizační struktury včetně dalších informací (kontaktní údaje a pod.)

  Schéma organizační struktury [PDF, 28 kB]
  ​Zjednodušený přehled o organizační struktuře městské části.

  Seznam organizací
  Seznam rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou navázány na rozpočet povinného subjektu

 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Městská část Praha-Satalice
  Úřad městské části,
  K Radonicům 81, 190 15  Praha 9

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městská část Praha- Satalice
  Úřad městské části,
  ​K Radonicům 81, 190 15  Praha 9

  4.3 Úřední hodiny
  pondělí: 8-12:00, 13:00-18:00
  středa: 8-12:00, 13:00-18:00

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: +420 286 851 326

  Přehled úředních úkonů a služeb
  Upřesnění kontaktu se zástupci obce

  4.5 Adresa internetové stránky
  oficiální: https://www.satalice.cz/

  4.6 Adresa podatelny
  Městská část Praha- Satalice
  Úřad městské části,
  ​K Radonicům 81, 190 15, Praha 9

  4.7 Adresa e-podatelny
  oficiální: podatelna@mcsatalice.cz

  4.8 Datová schránka
  ID datové schránky: r3taksc

 5. Případné platby lze poukázat:

  číslo účtu: 10451542/0800 Česká spořitelna, a.s.

 6. IČO

  00240711

 7. DIČ

  CZ00240711

 8. Dokumenty

 9. Podání žádosti o informace

  (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

  Příjem žádostí a dalších podání – (kde lze žádost či stížnost podat, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí) - ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně, podává žadatel na podatelně úřadu městské části. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelně úřadu, zaslat poštou na adresu úřadu nebo elektronickou poštou přes e-mailovou adresu: podatelna@mcsatalice.cz

  Příjem podání a podnětů

 10. Podání žádosti o informace

 11. Předpisy

  11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

  Městská část Praha – Satalice si řídí těmito základními předpisy:

  • Ústava České republiky
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 111/2006 Sb., Zákon o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování pravosti podpisu
  • Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
  • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
  • Vyhláška č. 55/2000 Sb. hlavního města prahy „Statut“
  • Vyhlášky a nařízení HMP

  Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

  Nahlédnout do Sbírky zákonů a vyhlášek hlavního města Prahy, mohou občané v úředních hodinách, v kanceláři tajemnice Úřadu.

  11.2 Vydané právní předpisy
  Městská část Praha-Satalice nemá pravomoc vydávat vyhlášky či nařízení. Vyhlášky a nařízení hl. města Prahy naleznete na těchto stránkách.

  Přehled směrnic vydávaných městskou částí Praha - Satalice

 12. Úhrady za poskytování informací

  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Sazebník byl schválen Usnesením Rady MČ Praha-Satalice č. 5/2019 platný od 1.8.2019

 13. Licenční smlouvy

  13.1 Vzory licenčních smluv

  MČ Praha-Satalice nedisponuje informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

  13.2 Výhradní licence výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

  13.3 Užívané sw licence

  Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha Satalice

 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  14.1 Výroční zpráva

  Zde naleznete přehled všech výročních zpráv poskytnutých úřadem městské části Praha-Satalice dle zákona 106/1999 Sb.

  14.2 Rozsudky

  Proti Městské části Praha-Satalice nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

  14.3 Výdaje na soudy

  Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.