Jak vyřídím změnu místa trvalého pobytu nebo odhlášení?

Otázka: 

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu v MČ Praha – Satalice je povinen: 

  • vyplnit a podepsat „přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas); za dítě do 15 let předkládá zákonný zástupce originál rodného listu (pokud je dítě držitelem občanského průkazu, předkládá i tento)
  • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu)
  • zaplatit správní poplatek Kč 50,- (od poplatku jsou osvobozeny děti do 15 let)

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním. Z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti viz. zákon č. 133/2000 Sb.

Občanské průkazy a cestovní pasy

Na úřadě městské části Praha-Satalice NENÍ MOŽNÉ požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ani převzetí již vyrobeného nebo ohlášení jejich ztráty nebo krádeže. O vydání OP a CP je možné požádat na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností, tzn. lze využít např. úřady městských částí Praha 1, 2, 3, 4 až Prahy 22.  Místně příslušným úřadem je ÚMČ Praha 19 – Kbely, Semilská 43/1.

V původním bydlišti se není třeba odhlašovat, provádí se odhlášení pouze místních poplatků např. za držení psa.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu (trvalý pobyt na adrese úřadu)

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR s trvalým pobytem v Satalicích na návrh vlastníka objektu nebo na návrh oprávněné osoby (nájemce) za splnění zákonných podmínek. (tzn. návrh/žádost podává současný vlastník nemovitosti případně nájemce bytu, nikoliv osoba, které má být trvalý pobyt zrušen). Návrh se podává za každou osobu samostatně (i za děti). Zrušení trvalého pobytu je možné využít například, pokud nový majitel bytu nebo domu zjistí, že je v objektu stále ještě přihlášen původní majitel nebo po rozvodu manželství se ani po soudním vypořádání jeden z manželů, který není vlastníkem objektu, odmítá odhlásit apod.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k domu nebo bytu a současně  jeho neužívání. Navrhovatel je povinen splnění obou zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Kč 100,-  za každý podaný návrh, tj. za každou osobu.

Více informací tel. 273 130 481               

Vzor žádosti ZDE (proklik do Formuláře a žádosti)