Přírodní památka BAŽANTNICE v Satalicích - čím je zajímavá?

25.01. 2022

Vážení návštěvníci přírodní památky Bažantnice v Satalicích (PP Bažantnice v Satalicích),

bažantnice byla založena kolem roku 1780 na severním okraji Satalic a byla součástí rozsáhlé barokní krajinné kompozice, jejíž základní rysy jsou patrné dodnes.

Každého návštěvníka pravděpodobně na první pohled upoutají vtroušené mohutné duby, které jsou roztroušené po lesním porostu a mnohé mají obvod kmene přes 4 m. Pravděpodobně pochází ještě z původních výsadeb při zakládání bažantnice. Na tyto staré stromy a jejich suchá a odumírající torza je vázán výskyt mnoha vzácných a ohrožených druhů brouků, který byl hlavním důvodem k vyhlášení chráněného území. Vzácnost a unikátnost lokality potvrdil i entomologický průzkum z roku 2012 (zpracovatel Jan Schneider a kolektiv). Celkem bylo v bažantnici a blízkém okolí zjištěno mnoho vzácných zástupců hmyzí říše. Jen mezi brouky zde bylo potvrzeno 203 druhů, z toho 10 chráněných zákonem a 18 druhů z červeného seznamu. Mezi nimi najdeme zlatohlávky, krasce, prskavce, kovaříky, drabčíky, tesaříky nebo třeba mohutného roháče obecného.

V závěrečné zprávě zmíněného průzkumu je mimo jiné uvedeno: „PP Bažantnice v Satalicích je spolu s jírovcovou alejí a PR Vinořský park mimořádně významným refugiem biodiverzity vázané na staré stromy a mrtvé dřevo (tzv. saproxylické organizmy), kam spadá většina zachycených ohrožených a chráněných druhů. Zřejmě jde o nejvýznamnější refugium saproxylické fauny na území Prahy.“

Z těchto důvodů se v pražských lesích snažíme více než 15 let ponechávat část dřevní hmoty v porostech v různých formách k přirozenému rozpadu – odumírající a mrtvé stromy, stojící či padlé.

Mrtvé dřevo neposkytuje pouze životně důležité prostředí pro mnoho druhů bezobratlých. Také ho osidlují různé druhy hub a lišejníků. Poskytuje úkryt a zdroj potravy pro plazy, obojživelníky, ptáky, netopýry a další savce. Kmeny ležící na zemi se také podílí na zadržení vody v lese.

Naší snahou je ponechávat na těchto lokalitách, s ohledem na bezpečnost návštěvníků, široké spektrum mrtvého dřeva – stromová torza, vysoké pařezy, na zemi ležící kmeny i tlející dřevo z různých druhů listnatých dřevin.

Nejvíce zastoupeným druhem stromu jsou v současné době jasany, které jsou díky svému vysokému věku (cca 160 let) a obecné náchylnosti tohoto druhu ke kořenovým hnilobám nyní nejvíce problematickou dřevinou, což dokládají i četné vývraty díky vichřicím v posledních letech. Proto nyní prováděná dílčí obnova porostů směřuje především na jasany, které navíc na rozdíl od dubu nejsou tolik vyhledávaným hostitelem zástupců hmyzu.

Protože dochází k postupnému odumírání mohutných dubů (vlivem stáří, zastínění, klimatický změn aj.), provádíme postupné prosvětlování lesa a do uměle vytvořených ploch sázíme pestrou směs především listnatých dřevin s dostatečným zastoupením dubu, který se nedokáže přirozeně prosadit přes silný tlak jasanů a javorů. Staré jedince dubů se snažíme maximálně ponechávat na místě jako výstavky. Pokud bychom dub uměle nevnášeli do porostů, dojde k celkovému rozpadu starých stromů a do doby, než je bude moci nahradit následná generace dubů ze zalesnění (cca za 100 let), se zcela jistě výrazně sníží nejen biodiverzita vzácné entomofauny.

Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení péče o zeleň

Během zimních měsíců bude na území Satalické bažantnice (obory) probíhat zdravotní prořez a kácení nebezpečných stromů.
Nejčastěji jde o jasany, které trpí hnilobou, často v kořenové části, stromy jsou pak labilní, což dokazují i četné jasanové vývraty po letošních vichřicích. V malé míře jde i o některé staré javory, dubů se zásah netýká. Na mýtinkách budou na jaře vysázeny nové stromky (převážně duby).

Stromy jsou vyznačeny na několika různých místech, největší zásah bude podél cest a zdi kolem obory, kde hrozí pád stromů a větví do komunikací a ohrožení bezpečí návštěvníků lesa.

Zásah plánuje provést správce Lesy hl. m. Prahy v zimním období, ideálně při mrazech tak, aby nedošlo k poškození povrchu.

ŽÁDÁME VŠECHNY O ZVÝŠENOU OBEZŘETNOST PŘI POHYBU V LESE A RESPEKTOVÁNÍ ZÁKAZŮ VSTUPU NA VYZNAČENÝCH MÍSTECH.

PřílohaVelikost
Soubor satalicka_bazantnice.docx16.72 KB